UK Hair Transplant Clinics - Hair follicles - 1 2 3 hair